ematrica

Kinek éri meg a megyematrica?

Az időalapú autópálya matricáknak több kategóriáját különböztetjük meg:  van heti, havi, féléves és éves matrica. Akik rendszeresen járják az utakat munkájuk, családjuk vagy hobbijuk miatt, azoknak egész évre kell tervezni, de nem feltétlenül az éves matrica a leggazdaságosabb mindenki számára.  Akadnak bőven olyanok, akiknek a megyei matrica a legmegfelelőbb. Folytatás

A koldulás is mesterség

Bizonnyal sokan álmodoztak arról, hogy olyan üzletet csinálnak, ami minimális, vagy semmilyen befektetést sem igényel, így a várható haszon gyakorlatilag száz százalékos.

Ilyen üzlet azonban nincs – legalábbis a többség így gondolja. Van azonban egy azonos foglalkozású társadalmi réteg, amely számára a pénzkereset ezen formája mindennapos gyakorlat. Tagjai körülöttünk élnek, akár mindennap találkozhatunk velük. Számukra minden bevételezett összeg tiszta haszon. Nincsenek alkalmazottaik, nincs irodájuk, nincs útiköltségük, nincsenek számláik — mert általában még lakásuk sincs. Talán már ki is találták: a legtisztább üzlet a koldulás.

Koldusok a múltban

Már a Bibliából ismert a szegény Lázár és a gazdag ember példázata. Amióta létezik a vagyon, léteznek vagyonosak és nincstelenek. A nincstelenek ősidők óta próbálnak részt kérni a vagyonból, több-kevesebb sikerrel. Ahány ország, annyi koldulási attitűd. Volt, ahol az alázat tűnt gyümölcsözőbbnek, volt, ahol a büszkeség. Egy XVI. századi francia utazó ír egy koldusról, akit Spanyolországban látott lóháton ülve koldulni. “Add el a lovadat, barátom, és mindjárt lesz pénzed!” – mondotta neki a francia. Mire a koldus nagyúri gőggel: “Senor! Én pénzt kértem öntől, és nem tanácsot!”

Legjobb tudomásunk szerint először a zsidó anekdotikus hagyományban bukkan föl a kéregetés, mint tiszta haszonnal kecsegtető üzlet.

Egy régi zsidó anekdota szerint a gazdag Lőwenstein bankár fia halálosan beleszeretett egy szegény koldus, bizonyos Lefkovics leányába. Hiába volt a dúsgazdag, ám kétségbeesett atya minden szigora, kérése, könyörgése, a fiú nem tágított kiszemelt arája mellől. Így Lőwenstein úr fogcsikorgatva beleegyezett a házasságba. Ám ekkor nem várt fordulat történt; Lefkovics kijelentette, hogy márpedig ő nem óhajtja leányát Lőwenstein fiához adni, mert attól tart, egész életében föl fogják emlegetni származását új családjában. Lőwenstein fia öngyilkossággal fenyegetőzött, így a bankár – büszkesége maradékát is félredobva – elment Lefkovicshez, hogy rábeszélje az esküvőre. “Rendben” – válaszolta Lefkovics – “de ez esetben uraságodnak el kell velem jönnie koldulni. Így majd a fia semmit sem vethet a leányom szemére, hisz az ő apja is kéregetett.” Lőwenstein annyira szerette egyetlen fiát, hogy még erre is hajlandónak mutatkozott. Rongyokba öltözött hát, botot vett a kezébe, s kéregetni indult leendő nászával együtt. Bejárták egész Galíciát, átgyalogolták a Nyírséget, a Felvidék nagyobb városait, még Csehország déli tartományaiba is eljutottak. “Most már elég – mondotta Lefkovics – postakocsira szállunk, és hazautazunk!” “Egy fenét! – mondta csillogó szemmel, kezeit összedörzsölgetve Lőwenstein – visszafelé is koldulva megyünk!”

Eredményes koldulás

A koldulás persze csak akkor ilyen eredményes, ha a hivatásos kéregető ötletes. Mert a koldusmesterség mégis valamiféle tulajdonlást igényel: birtokában kell lenni a módszernek, ami végül megnyitja az adakozók erszényét.

Victor Hugo: A párizsi Notre Dame című regényéből, a középkori krónikákból, peres anyagokból, és az olyan népkönyvekből, mint a Liber Vagatorum ismertek azok a fortélyok, amelyek segítségével a korabeli koldusbandák tagjai igyekeztek könyörületre bírni a hiszékeny polgárokat. Betegségszínlelés, és megdöbbentően primitív szerepjátékok segítették a nincstelen imposztort. De a siker záloga mégis a szavak erejében volt: minél meghatóbb történetet tudott kiötleni szerencsétlenségének okairól, annál sikeresebb volt a pénzszerzésben. Voltak, akik kárvallott kereskedőnek adták ki magukat, állításuk szerint vagyonukat szerencsétlenség, vagy rablók pusztították el. Volt, aki hadifogságból szökött rabként lépett föl. Akadt szentföldre induló fogadalmas zarándok, bűnbánó egykori utcalány, torzszülöttjét táplálni kívánó, szerencsétlen anya, hite miatt hazájából elűzött hittestvér… A lehetőségeknek csak a fantázia szabott határt.

A városokban úgy próbáltak gátat vetni a “kontár” koldusok efféle zaklatásainak, hogy saját koldusaikat céhekbe tömörítették, és igazolványokkal látták el. A hivatásos kéregető nem hazudhatott, hiszen mindenki ismerte – neki más módszerekre volt szüksége.

A szavak mágiája, a muzsika hatalma
A lényeg itt is: könyörületességre bírni a potenciális donátorokat. A régi városi koldus nem emlegethette föl saját elszegényedésének szomorú históriáját, hiszen általában koldusdinasztia leszármazottja volt; már ükapjának sem volt semmije. Ezért egyéb megható történetekkel rukkolt elő. Többnyire bibliai példázatokkal, mint amilyen a szegény Lázár története, illetve apokrif – a hagyományban élő, de a Biblia-beli szent szövegek közé be nem került – legendák előadásával próbálkozott. Egyik kedvenc volt az Arany János által is megverselt bolygó zsidó, Ahasvérus története, aki elűzte háza elől a kereszt súlyától elgyötört, megpihenni akaró Krisztust, s ezért örökös bolyongással büntették.

“…Újra fölkelt Jézus a kereszttel
Ránéz a zsidóra könnyes szemmel
Menj hát te is, hogyha nincsen szíved
És üldözzön a lelkiismeret.

Kerüld meg ezerszer a világot
De benne sehol se találj nyugtot
Így szólt Jézus keseredett szívvel
És üldözzön a lelkiismeret.”

(Nagy Ilona: Apokrif evangéliumok, népkönyvek, folklór)

Amint látható, a kéregető nemcsak a lelkiismeret furdalására, esetleges isteni büntetés lehetőségére való hivatkozással él. Egyéb “szolgáltatással” is tartozott: mondanivalóját versbe szedve, énekelve adta elő. Ezzel egyrészt növelte produkciójának értékét, másrészt öntudatlan pszichológiai érzékkel talán azt is megsejdítette, hogy a zene kiválóan alkalmas az érzelmi ráhangolódás elősegítésére közönségénél. Az előadás saját öntudatát is növelhette: nem egyszerűen kéregetett; “előadott”, s ezért “honoráriumot” kapott. Az efféle koldusénekek egy része írásokban is megőrződött – mendikás énekeknek nevezik őket.

Az énekes koldulás hagyománya egészen a legutóbbi időkig fennmaradt. E sorok írója is találkozott énekes koldussal; egy romániai cigányasszony ezzel a módszerrel próbálkozott Budapesten a metrón. Gyönyörű, erős és kifejező énekhangján szenténekeket adott elő kényszerű közönségének. Módszere mégsem bizonyult túl gyümölcsözőnek, lévén, hogy az utasok közül senki sem tudott románul.

A csáberő, a termékenység és az evolúció

Pár szó az előadásról: Az Emberi Színjáték jól összecsiszolt előadás, a szereplőgárda egymásra hangolódott, mindenki szinte automatikusan tudta a dolgát.

A társulat lelkesedésével sincs gond, jóllehet a darab évmilliók óta minden nap színen van. A cselekmény -amolyan fülszöveg gyanánt- röviden összecsapva: van a Férfi, aki kezdetben magányos, majd feltűnik a Nő. A Férfi udvarol neki, megküzd érte, megszerzi, eltartja, és a Nő gyermekeket szül neki. A darabban a „truváj” az, hogy végig úgy érezzük: a Férfi irányít mindent, ő dönt mindenben, s csak a legvégén értjük meg, hogy a Nő a főszereplő. ő a Férfiak halálos küzdelmének szervezője és fődíja is egyben. Jó kis darab, mindenkinek ajánljuk. Ha egy előadás évmilliókig csiszolódott, akkor ott minden apró dolognak jelentése van. Az evolúciókutatás kedvelt módszere a visszafejtés, vagyis azt kell kérdezzük, adott tulajdonságnak mi lehet a célja, rendeltetése, miért keletkezett és maradhatott fent. Az első nagy visszafejtés Darwiné volt, ő jött rá arra, hogy az élet értelme nem a küzdés, hanem a szaporodás maga. Aki mást gondolt, annak génjei ma nincsenek köztünk. A természetes szelekció lényege, hogy csak azok a tulajdonságok maradnak fent, melyek a sikeres szaporodást valamiképpen szolgálják. A szociobiológia ezt az “összesített alkalmasság” fogalmává terjesztette ki: minden egyed célja génjei minél szélesebb körű elterjesztése, s ebben a versenyben minden megengedett. Minden újszülött egyszerre győztes, mert megszülethetett, de egyúttal bekerül egy öldöklő előselejtezőbe is: fel tud-e nőni, tud-e majd sikeresen szaporodni, és képes-e utódait és rokonait ugyancsak sikeres szaporodáshoz eljuttatni. Aki kihullik, annál a családfa egy ága nagy reccsenéssel letörik.

A női féltékenység

Nemcsak a Férfi veszíthet a monogámia játszmában, hanem a Nő is, csak mást. Amikor egy Nő kapcsolatot kezdeményez a Férfival, két okból teszi: vagy fel akarja mérni saját piaci értékét, vagy tartós kapcsolatra és utódokra tör.

Előbbi esetben minden Nő a maga macsójára vadászik, ilyenkor rendkívül sokat számít a férfi társadalmi státusza, ami természetesen más a pigmeusok közt, ahol rangot jelent, ha valakinek van egy esernyője, más egy salétromos szuterénben lakó külvárosi pincérnőnek, és megint más egy multinacionális cégnél dolgozó, magas beosztású nőnek. Ha viszont a Nő tartós kapcsolatot akar, fontos számára a Férfi keresőképessége és invesztáló hajlandósága. Az udvarlási szakaszban ezt a Nő a Férfi nagyvonalúságával, ajándékaival, családja anyagi helyzetének felmérésével teszteli. Mindez persze szörnyen számítónak hat, de az Evolúció leveszi a Nő válláról ezt a vádat, s gondoskodik arról, hogy a Nő ezt ösztönös vonzalomként vagy ellenszenvként élje meg. Dél-Amerikai törzseknél írták le, hogy az ügyesebb vadász gyereke nagyobb valószínűséggel nő fel, de nem mondható, hogy a nő a vadászzsákmányba szeretett volna bele. Mindenesetre, szemben a közhiedelemmel, az átlagos Nő nem vadászik gátlástalanul pénzes pasikra, mert a külső-belső értékek tekintetében nem egyenrangú felek házassága könnyebben felbomlik. A Nő imádja az altruista hősöket, mert ez olyan Férfi modellje, aki önzetlen áldozatokra képes érte és családjáért. Amikor nőknek altruista és öncélúan kockázatot kereső hősöket kellett összehasonlítani, kibukott megint, hogy az altruisták jó eséllyel indulhatnak harcba a mosogatás és a pelenkázás jogáért, míg a nihilista hősök szívesen látott vendégek az ágyban – egy éjszakára. Szóval a Nő féltékenysége eredendően anyagi természetű, míg a férfi célja a feddhetetlen apaság biztosítása. Sok kultúrában bocsánatos bűn a férfiak alkalmi félrelépése, ha az nem veszélyezteti a házasságot. Csakhogy mindig későn derül ki, hogy nem kellett volna hagyni, hogy a “kis ő”-ből “Nagy ő” legyen. Legjobb a dolgokat még csírájában elfojtani. Japánban ezért már kapható egy S-check (sperma ellenőrző) spray, mellyel a féltékeny japán asszonyok férjük alsóruháit vizsgálgatják.

Termékenység és meddőség

Férfi és Nő folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással, és itt ne csak a közös kasszára gondoljunk. A családi fészek melege, a gyermekek ricsaja bizonyítottan csökkenti a férfi tesztoszteron szintjét, ezzel is a hűség jármába taszítva őt.

A Nő befolyásoltsága, ahogy már Freud jósolta, az Apával kezdődik. A Nő éretten leginkább olyan Férfihoz vonzódik, akinek szaga, valamint haj- és szemszíne apjára emlékeztet. Mondhatnánk ezt Ödipális vonzalomnak is, de az olyan elavult; maradjunk inkább az imprintingnél, ez jobban is fedi a lényeget. Az apahiány szintén jelentős biológiai hatást képvisel. Csonka családban felnőtt lányok előbb kezdenek el menstruálni, korábban kezdik a nemi életet, hajlamosabbak a váltogatott kapcsolatokra, és jóval nagyobb az esélyük a spontán abortuszra. Hogy a válás trauma, bizonyítja az a tény, hogy a gyermekkori fizikai vagy szexuális traumát elszenvedett lányoknál azonos jelenségek tapasztalhatók. A Nő termékenysége azonban nem egyszerűen hormonszint kérdése, ezzel szembesülnek nap mint nap a számos sikertelen mesterséges megtermékenyítésen átesett nők. Vizsgálatok sora bizonyítja, hogy a komoly depressziótól vagy szorongástól szenvedő nők nem, vagy nehezen esnek teherbe. Mindez a stresszhormonok magas szintjével magyarázható, melyek bölcs módon közvetlenül gátolják a megtermékenyülés minden folyamatát. A tartós stressz forrása lehet a munkahely, a házasság, de a kapcsolati bizonytalanság is: pl. az élettársi vagy pláne csak szeretői státusz a Férfi elkötelezettlenségéről szól. Azt mondja, Igen, de úgy hangzik, mint a Nem. Azt mondja, ő is akarja a gyereket, de a kapcsolat felborulna, ha mégis lenne. Egy donorspermát alkalmazó mesterséges megtermékenyítési programban a teherbeesés sikerességét a férj egyetértésének mértéke határozta meg. Hogy a pozitív hatásokról is essen szó, teherbeesést tervező nők naplót vezettek egy éven át, s az utólagos elemzés azt bizonyította, hogy a teherbeesés a legboldogabb napjaikban történt. A támogató rokoni kapcsolatok magyar és afrikai vizsgálatok alapján kifejezetten növelik a nő termékenységét. Mindenkinek tanácsolhatjuk, még időben szeresse meg anyósát. Vége a napnak, a függöny lemegy. Férfi és Nő megpihennek. De az előadás holnap folytatódik. Jegyek még kaphatók.